Учебники Онлайн


63 Особенности учета ценных бумаг в портфеле банка на продажу

. В портфеле ценных бумаг на продажу можно учитывать акции, другие ценные бумаги с нефиксированной прибылью и долговые ценные бумаги. Банк учитывает в портфеле на продажу:

► боргові цінні папери з фіксованою датою погашення, які не має наміру тримати до дати їх погашення;

► цінні папери, які банк готовий продати у зв'язку зі зміною ринкових ставок процента, потреб ліквідності, наявністю альтернативних інвестицій тощо;

► фінансові інвестиції в асоційовані та дочірні компанії, що придбані та утримуються виключно для продажу протягом 12 місяців з дати придбання;

На дату ценные бумаги в портфеле на продажу отражают:

► за собівартістю з урахуванням часткового списання внаслідок зменшення корисності - акції та інші цінні папери з нефіксованим прибутком, справедливу вартість яких достовірно визначити неможливо в

► за найменшою з двох величин: балансовою вартістю та справедливою вартістю за вирахуванням витрат на операції, пов'язаних із продажем, - інвестиції в асоційовані та дочірні компанії, що перевед. Дени в портфель на продажу и предназначенные для продажи в течение 12 месяцев

► за найменшою з двох величин: вартістю придбання (собівартістю) та справедливою вартістю за вирахуванням витрат на операції, пов'язаних із продажем, - інвестиції в асоційовані та дочірні компан нии, что приобретены и содержатся исключительно для продажи в течение 12 месяцев.

Приобретенные в портфель на продажу ценные бумаги отражаются по балансовым счетам групп 141, 143, 310 и 311. Плана счетов (табл. 63, 64)

Таблица 63. Структура группы счетов, где учитываются ценные бумаги с нефиксированной прибылью в портфеле банка на продажу

Номера счетов

Название и характеристика счета

310

Акции и другие ценные бумаги с нефиксированной прибылью в портфеле банка на продажу

3102

А Акции и другие ценные бумаги с нефиксированной прибылью, выпущенные банками, в портфеле банка на продажу

3103

А Акции и другие ценные бумаги с нефиксированной прибылью, что выпущены небанковскими финансовыми учреждениями, в портфеле банка на продажу

3105

А Другие акции и ценные бумаги с нефиксированной прибылью в портфеле банка на продажу

Назначение счетов: учет инвестиций банка в акции и другие ценные бумаги с нефиксированной прибылью, в том числе инвестиций, которые не оформлены ценными бумагами, в портфеле банка на продажу

По дебету счетов проводят суммы ценных бумаг и инвестиций, которые не оформлены ценными бумагами, которые приобретены или переведены из других портфелей банка

По кредиту счетов проводят суммы ценных бумаг и инвестиций, которые не оформлены ценными бумагами, в случае их продажи или перевода к другим портфелям банка

Таблица 64. Структура группы счетов, где учитываются долговые ценные бумаги в портфеле банка на продажу

Номера счетов

Название и характеристика счета

141

Долговые ценные бумаги, которые рефинансируются Национальным банком Украины, в портфеле банка на продажу

1410

А Облигации внутреннего государственного займа, которые рефинансируются Национальным банком Украины, в портфеле банка на продажу

1411

А Облигации внешней государственной ссуды, что рефинансируются Национальным банком Украины, в портфеле банка на продажу

1412

А Долговые ценные бумаги органов государственной власти и местного самоуправления, которые рефинансируются Национальным банком Украины, в портфеле банка на продажу

1413

А Долговые ценные бумаги, выпущенные банками и небанковскими финансовыми учреждениями, которые рефинансируются Национальным банком Украины, в портфеле банка на продажу

1414

А Долговые ценные бумаги нефинансовых предприятий, которые рефинансируются Национальным банком Украины, в портфеле банка на продажу

143

Долговые ценные бумаги, эмитированные Национальным банком Украины, в портфеле банка на продажу

1430

А Долговые ценные бумаги, эмитированные Национальным банком Украины, в портфеле банка на продажу

311

Долговые ценные бумаги в портфеле банка на продажу

3110

А Долговые ценные бумаги органов государственной власти в портфеле банка на продажу

3111

А Долговые ценные бумаги органов местного самоуправления в портфеле банка на продажу

3112

А Долговые ценные бумаги, выпущенные банками, в портфеле банка на продажу

3113

А Долговые ценные бумаги, выпущенные небанковскими финансовыми учреждениями, в портфеле банка на продажу

3114

А Долговые ценные бумаги нефинансовых предприятий в портфеле банка на продажу

Назначение счетов: учет нарицательной стоимости долговых ценных бумаг в портфеле банка на продажу

По дебету счетов проводят суммы номинальной стоимости ценных бумаг, что приобретены или переведены из других портфелей банка

По кредиту счетов проводят суммы номинальной стоимости ценных бумаг, которые проданы, погашены или переведены к другим портфелям банка

Аналитический учет ценных бумаг по балансовым счетам групп 141, 143, 310 и 311 ведется в разрезе их эмитентов и выпусков. Приобретение ценных бумаг в портфель на продажу на дату операции учитывают ют по общим правилам на внебалансовых счетах.

Приобретенные акции и другие ценные бумаги с нефиксированной прибылью на дату расчета отражаются по балансовым счетам такой бухгалтерской проводкой:

. Дт. Счета по учету ценных бумаг (3102, 3103, 3105)

. Кт. Счета денежных средств, текущие счета - на сумму приобретения (себестоимости)

Затраты по сделке, связанные с приобретением долговых ценных бумаг в портфель на продажу, отражаются по счетам по учету дисконта (премии) при первичном признании этих ценных бумаг. В случае при идбання долговых ценных бумаг с дисконтом на дату расчета осуществляют следующие бухгалтерские проводки:

. Дт. Счета для учета ценных бумаг (1410, 1411, 1412, 1413, 1414, 1430, 3110, 3111, 3112, 3113, 3114) - на сумму номинала

. Кт. Счета неамортизированного дисконта (1416, 1436, 3116) - на сумму дисконта

. Кт. Счета денежных средств, текущие счета - на сумму приобретения (себестоимости)

Если долговые ценные бумаги приобретены с премией на дату расчета:

. Дт. Счета для учета ценных бумаг (1410, 1411, 1412, 1413, 1414, 1430, 3110, 3111, 3112, 3113, 3114) - на сумму номинала

. Дт. Счета неамортизированной премии (1417, 1437, 3117) - на сумму премии

. Кт. Счета денежных средств, текущие счета - на сумму приобретения (себестоимости)

В случае приобретения банком купонного ценной бумаги с накопленными процентами на дату расчета в бухгалтерском учете осуществляют следующие проводки:

. Дт. Счета для учета ценных бумаг - на сумму номинала

. Дт. Счета накопленных процентов (1418, 1438, 3118) - на сумму накопленных процентов

. Дт /. Кт счета неамортизированной дисконта / премии (1416, 1436, 3116/1417, 1437, 3117) - на сумму дисконта / премии

. Кт. Счета денежных средств, текущие счета - на сумму приобретения с учетом накопленных процентов

По долговым ценным бумагам в портфеле банка на продажу банк признает процентные доходы, в том числе процентные доходы в форме амортизации дисконта (премии). От владения ценными бумагами с неопределенным м доходом банк получает дивиденды. Доход по долговым ценным бумагам признается аналогично торговому портфелю ценных бумагеів.

Начисление процентов по купонным ценными бумагами осуществляется, начиная с даты приобретения, по ставке процента купона и отражается в учете:

. Дт. Счета для учета начисленных процентов по ценным бумагам в портфеле банка на продажу (1418, 1438, 3118)

. Кт. Счета для учета процентных доходов по ценным бумагам в портфеле банка на продажу (6050, 6052, 6054)

В случае поступления средств на погашение задолженности по начисленным процентам в бухгалтерском учете осуществляют следующие проводки:

. Дт. Счета для учета денежных средств, счета клиентов

. Кт. Счета для учета начисленных процентов (1418, 1438, 3118)

Амортизация дисконта по долговым ценным бумагам в портфеле банка на продажу:

. Дт. Счета для учета неамортизированного дисконта (1416, 1436, 3116)

. Кт. Счета для учета процентных доходов по ценным бумагам в портфеле банка на продажу (6050, 6052, 6054)

Амортизация премии за долговыми ценными бумагами в портфеле банка на продажу влияет отрицательно на доходы и уменьшает их:т их:

. Дт. Счета для учета процентных доходов по ценным бумагам в портфеле банка на продажу (6050, 6052, 6054)

. Кт. Счета для учета неамортизированной премии (1417, 1437, 3117)

Начисление дохода по акциям в портфеле банка на продажу в форме дивидендов осуществляется в отчетном периоде, когда эмитентом принято решение об их выплате, и отражается в учете аналогично тор ргового портфеля

. Дт. Счета для учета начисленных доходов (3108)

. Кт 6300. Доход в форме дивидендов

На сумму полученных дивидендов в бухгалтерском учете осуществляется такое проведения:

. Дт. Счета для учета денежных средств, счета клиентов

. Кт. Счета для учета начисленных доходов (3108)

Ценные бумаги в портфеле банка на продажу, которые учитываются по справедливой стоимости, подлежат переоценке. Обязательно на дату результат переоценки отражается в капитале по аналитическим сче. Нкомо балансового счета 5102"Результаты переоценки ценных бумаг в портфеле банка на продажу"на сумму разницы между справедливой стоимостью ценной бумаги и его балансовой стоимостью, определенной на дату переоценка переоцінки.

В случае увеличения их справедливой стоимости в бухгалтерском учете отражается:

. Дт. Счета для учета переоценки ценных бумаг в портфеле банка на продажу (3107)

. Кт 5102. Результаты переоценки ценных бумаг в портфеле банка на продажу - на сумму дооценки

. Дт. Счета для учета переоценки ценных бумаг в портфеле банка на продажу (1415, 1435, 3115)

. Кт 5102. Результаты переоценки ценных бумаг в портфеле банка на продажу - на сумму дооценки

. Дт 5102. Результаты переоценки ценных бумаг в портфеле банка на продажу - на сумму уценки

. Кт. Счета для учета переоценки ценных бумаг в портфеле банка на продажу (3107)

. Дт 5102. Результаты переоценки ценных бумаг в портфеле банка на продажу - на сумму уценки

. Кт. Счета для учета переоценки ценных бумаг в портфеле банка на продажу (1415, 1435, 3115)

Все ценные бумаги в портфеле банка на продажу на дату подлежат пересмотру на обесценение. По акциями и другими ценными бумагами с нефиксированной прибылью, которые учитываются по себестоимости ю, определяется сумма потерь от обесценения, которую рассчитывают как разницу между их балансовой стоимостью и текущей стоимостью будущих потоков денежных средств, дисконтированных по текущей ринк овою ставкой дохода для подобного финансового актива. Эта разница признается расходами отчетного периода и отражается в бухгалтерском учете следующей проводкойм:

. Дт. Счет расходов на формирование резерва (7703)

. Кт. Счет резервов под обесценение ценных бумаг в портфеле банка на продажу (3190)

При признании обесценения по ценным бумагам, которые учитываются в портфеле банка на продажу по справедливой стоимости, сумма уценки, накопленная в капитале на счете 5102"Результаты переоценят нки ценных бумаг в портфеле банка на продажу", изымается из капитала и признается в прибылях / убытках банка. В таком случае на сумму уценки учитывалась по счету 5102, осуществляется обратное бу хгалтерське проведенияпроведення:

. Дт. Счета переоценки ценных бумаг (3107, 1435, 3115)

. Кт. Счет результатов переоценки (5102)

Одновременно на такую ??же сумму формируется резерв и отражается в учете такой бухгалтерской проводкой:

. Дт. Счет расходов на формирование резерва (7703)

. Кт. Счета резервов под обесценение ценных бумаг в портфеле банка на продажу (1490, 3190)

Если за акциями и другими ценными бумагами с нефиксированной прибылью признан убыток от обесценения, то в случае увеличения в последующих периодах возмещаемой сумма сформированного резерва остается неизменно.

Если в последующих периодах происходит увеличение справедливой стоимости долговых ценных бумаг в портфеле на продажу, то на соответствующую сумму в пределах ранее созданного резерва по соответствующим ценными па. АПЕР уменьшается сумма сформированного резерва и отражается в бухгалтерском учете обратной проводкой

. Дт. Счета резервов под обесценение ценных бумаг в портфеле банка на продажу (1490, 3190)

. Кт. Счет расходов на формирование резерва (7703)

После полного восстановления суммы сформированного резерва дальнейшее увеличение справедливой стоимости долговых ценных бумаг отражается в учете по общим правилам

В случае списания обесцененных ценных бумаг за счет резерва в бухгалтерском учете осуществляют следующие проводки:

. Дт. Счет резервов под обесценение ценных бумаг в портфеле банка на продажу (3190)

. Кт. Счета по учету ценных бумаг (3102, 3103, 3105)

. Дт. Счета резервов под обесценение ценных бумаг в портфеле банка на продажу (1490, 1492, 3190, 3191)

. Кт. Счета по учету ценных бумаг (1410-1414, 3111-3114) - на сумму номинала

. Дт /. Кт. Счета 1416, 3116/1417, 3117 - на сумму неамортизированного дисконта / премии

. Кт. Счета 1418, 1419, 3118, 3119 - на сумму начисленных (просроченных начисленных) доходов

Если резерв под обесценение ценных бумаг сформирован не в полной сумме, то осуществляется его к формированию

Списаны за счет резервов ценные бумаги учитываются по внебалансовым счетам:

. Дт. Счет списанной в убыток задолженности по ценным бумагам (9613)

. Кт. Контрсчет 991

Одновременно на сумму списанной задолженности по начисленным доходам по забалансовым счетам осуществляют следующие бухгалтерские проводки:

. Дт. Счета списанной за счет специальных резервов задолженности по начисленным доходам (9600, 9601)

. Кт. Контрсчет 991

При поступлении средств по ценным бумагам, которые списаны банком за счет резервов, в бухгалтерском учете осуществляют проведения:

. Дт. Счета для учета денежных средств, счета клиентов

. Кт. Счета 7703. Отчисления в резервы под обесценение ценных бумаг в портфеле банка на продажу, 7720. Отчисления в резервы под задолженность по начисленным доходам - ??если ценные бумаги были списаны п течение текущего рок

. Кт 6713. Возвращение ранее списанной безнадежной задолженности от обесценивания ценных бумаг, 6717. Возврат ранее списанных безнадежных доходов прошлых лет - если ценные бумаги были списаны в течение по опередних. Роки.

►. Одночасно на суму виконаних емітентом зобов'язань за позабалансовими рахунками здійснюють такі бухгалтерські проведення:

. Дт. Контрсчет

. Кт 9613. Списана в убыток задолженность по операциям с ценными бумагами

. Кт 960. Не уплаченные в срок доходы

О безнадежной задолженности по ценным бумагам и начисленным на них доходами, которая списана за счет резерва, выполняют аналогичные бухгалтерские проводки по истечении срока исковой давно ности или в других случаях, предусмотренных действующим законодательством Украин.

В случае реализации (продажи) акций и других ценных бумаг с нефиксированной прибылью, которые учитывались в портфеле на продажу по справедливой стоимости на дату расчета банк-продавец на сумму переоци инки, которая была признана в капитале, осуществляет следующие обратные бухгалтерские проводки

. Дт 3107. Переоценка акций и других ценных бумаг с нефиксированной прибылью в портфеле банка на продажу

. Кт 5102. Результаты переоценки ценных бумаг в портфеле банка на продажу

. Дт 5102. Результаты переоценки ценных бумаг в портфеле банка на продажу

. Кт 3107. Переоценка акций и других ценных бумаг с нефиксированной прибылью в портфеле банка на продажу

►. Якщо за акціями та іншими цінними паперами з нефіксованим прибутком, що продаються, були створені резерви, то на дату розрахунку на суму раніше сформованих резервів

. Дт 3190. Резервы под обесценение ценных бумаг в портфеле банка на продажу

. Кт 7703. Результаты переоценки ценных бумаг в портфеле банка на продажу

►. Реалізація акцій та інших цінних паперів із нефіксованим прибутком з портфеля банку на продаж на дату розрахунку

. Дт. Счета для учета денежных средств, текущие счета

. Кт. Счета для учета ценных бумаг (3102, 3103, 3105)

. Кт /. Дт 6393. Результат от продажи ценных бумаг из портфеля банка на продажу - на разницу между стоимостью реализации и балансовой стоимостью ценных бумаг, реализуемых

Отражение в бухгалтерском учете продажи долговых ценных бумаг на дату расчета осуществляется проводками:

. Дт. Счета для учета денежных средств, счета клиентов

. Кт. Счета для учета ценных бумаг (1410-1414, 1430

3110-3114) - на номинальную сумму

. Дт /. Кт счета неамортизированной дисконта / премии (1416, 1436, 3116/1417, 1437, 3117) - на сумму неамортизированного дисконта / премии

. Кт. Счета для учета начисленных доходов (1418, 1438, 3118, 1419, 3119) - на сумму начисленных доходов (просроченных начисленных доходов) по ценным бумагам, реализуемых

. Кт /. Дт 6393. Результат от продажи ценных бумаг из портфеля банка на продажу - на сумму разницы между стоимостью реализации и балансовой стоимостью ценных бумаг, реализуемых

Во время реализации (продажи) долговых ценных бумаг из портфеля на продажу банк-продавец на дату расчета одновременно с предыдущими проводками осуществляет следующие обратные бухгалтерские проводки:

. Дт 1415,1435, 3115

. Кт 5102. Результаты переоценки ценных бумаг в портфеле банка на продажу

. Дт 5102. Результаты переоценки ценных бумаг в портфеле банка на продажу

. Кт 1415, 1435, 3115

. Дт 1490. Резервы под обесценение долговых ценных бумаг, которые рефинансируются. НБУ, в портфеле банка на продажу, 3190. Резервы под обесценение ценных бумаг в портфеле банка на продажу

. Кт 7703. Отчисления в резервы под обесценение ценных бумаг в портфеле банка на продажу

. Дт 1492. Резервы под задолженность за начисленными доходами за долговыми ценными бумагами, которые рефинансируются. НБУ в портфеле банка на продажу, 3191. Резервы под задолженность за начисленными доходами за так орговимы ценными бумагами в портфеле банка на прода

. Кт 7720. Отчисления в резервы под задолженность по начисленным доходам

Ценные бумаги из портфеля банка на продажу могут быть переведены в портфель до погашения в случае окончания срока, в течение которого банк был лишен права формировать портфель до погашения

Инвестиции в ассоциированные (дочерние) компании, приобретенные или ранее переведены с целью продажи в течение 12 месяцев, но не проданные в течение этого периода, переводят к инвестициям в ассоциированные (дочир ные) компании и отражают ретроспективно, то есть с даты приобретения (перевод.